Pomoc

Toolbarsy

layers.gifLAYERSzarządzanie warstwami
layers_tools.gifLAYERS TOOLSnarzędzia warstw
blocks.gifBLOCKSbloki
polylines.gifPOLYLINESpolilinie
walls.gifWALLSrysuj i edytuj ściany
hatches.gifHATCHESszybkie hatche
architectural.gifARCHITECTURALnarzędzia dla architektów
areas.gifAREASzestawienia powierzchni i pomieszczeń
lines.gifLINESzmienianie typu linii
layouts.gifLAYOUTSzarządzaj arkuszami
modify.gifMODIFYmodyfikuj obiekty
draw.gifDRAWrysuj obiekty
tools.gifTOOLSinne narzędzia
select.gifSELECTnarzędzia wybierania
edit.gifEDITnarzędzia do edycji
texts_and_attributes.gifTEXTS and ATTRIBUTESnarzędzia do tworzenia i edycji tekstów oraz atrybutów
dimension.gifDIMENSIONnarzędzia do edycji wymiarowań
zoom.gifZOOMnarzędzia do przybliżania
clean.gifCLEANnarzędzia do czyszczenia rysunku
papers.gifPAPERSrysowanie papierów w formacie ISO
plot.gifPLOTnarzędzia do drukowania
xref.gifXREFzarządzaj odnośnikami zewnętrznymi
constructions.gifCONSTRUCTIONSrysuj konstrukcje
lisp.gifLISPpolecenia AutoLISP
setup.gifSETUPustawienia APLUSA
beta_functionsBETA FUNCTIONSkomendy w fazie testów beta